Phần mềm quản lý dự án vốn đầu tư công
 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư công là hệ thống quản lý thông tin phát sinh trong vòng đời dự án đầu tư công từ giai đoạn phê duyệt dự án đến khi dự án kết thúc. Hỗ trợ phân cấp cập nhật, quản lý thông tin giữa đầu mối quản lý dự án, kế hoạch của đơn vị, tổ chức và các chủ đầu tư của dự án.

Tính năng sản phẩm

1. Quản lý dự án

Quản lý các thông tin của dự án (kế hoạch trung hạn, chủ trương, thông báo, đấu thầu, quyết định, hợp đồng, biên bản, vốn và khối lượng giải ngân, hồ sơ, tiến độ, tài sản). Trình diễn tiến độ dự án theo biểu đồ Gantt, cảnh báo công viêc chậm, nguy cơ chậm. Các thành viên trong dự án có thể trao đổi tương tác cập nhật tiến độ, đề xuất hỗ trợ báo cáo lên các bộ phận liên quan.

2. Quản lý danh mục dùng chung

Bao gồm các chức năng phần mềm phục vụ công tác quản lý danh mục (quản lý danh mục đơn vị hành chính, danh mục đơn vị, danh mục chức vụ, danh mục loại dự án, danh mục nhóm dự án, danh mục loại hồ sơ...)

3. Báo cáo, thống kê

Bao gồm các chức năng phần mềm phục vụ công tác báo cáo, thống kê về dự án, tài sản đầu tư công theo biểu mẫu yêu cầu.

4. Quản trị hệ thống

Bao gồm các chức năng phần mềm phục vụ công tác quản trị hệ thống (quản lý người dùng; quản lý vai trò; quản lý cấu hình hệ thống; quản lý nhật ký hệ thống; quản lý phân quyền; quản lý thao tác người dùng...)

5. Tích hợp dữ liệu

Bao gồm các chức năng phần mềm phục vụ công tác báo cáo, thống kê về dự án, tài sản đầu tư công theo biểu mẫu yêu cầu.

 

Ưu điểm của giải pháp