Cổng dữ liệu mở

Tính năng sản phẩm:
1.Phân hệ các chức năng cho Website Cổng thông tin dữ liệu mở: Gồm các tính năng cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan tra cứu thông tin về dữ liệu mở theo các tiêu chí
2.Phân hệ quản lý dữ liệu: Gồm các chức năng quản lý và xử lý dữ liệu như: Quản lý kho dữ liệu; Quản lý Harvest source; Quản lý tập dữ liệu; Xuất bản/ tạm ngưng tập dữ liệu; quản lý tài nguyên; …
3.Phân hệ quản lý nội dung: Gồm các tính năng như: Quản lý tin tức; Hiển thị tin tức
4.Phân hệ quản lý hệ thống: Gồm các tính năng phục vụ quản trị hệ thống như: Quản lý người dùng, phân quyền; Quản lý bố cục trang; Quản lý các site; Quản trị danh mục; Thiết lập các tham số của hệ thống; …
5.API cho người dân, doanh nghiệp khai thác: Gồm các API cho phép các hệ thống bên ngoài khai thác dữ liệu tử Cổng dữ liệu mở như: API xác thực; API quản lý nhóm dữ liệu; API lấy tệp dữ liệu …
6.Phân hệ thu thập, đồng bộ dữ liệu: Gồm các tính năng cho phép Quản lý, đồng bộ dữ liệu các nguồn CSDL bên ngoài trên các nền tảng công nghệ khác nhau: Oracle; MySQL; MS SQLServer; …
7.Phân hệ giám sát hệ thống: Gồm các tính năng: Báo cáo tính trạng của hệ thống
 
 
Công nghệ nền tảng:
-Công nghệ Web: Java Liferay Portal
-Công nghệ Database: MySQL/ MariaDB
-Tiến trình thu thập, xử lý dữ liệu: Java Spring Boot
-Tiến trình chia sẻ dữ liệu: Java Spring Boot
-Công nghệ Queue: RabbitMQ
-Công nghệ index dữ liệu phu: Elastic Search
-Công nghệ quản lý các API phơi ra ngoài: WSO2 API Managerment
 
Ưu điểm giải pháp:
-Thiết kế cấu trúc dữ liệu tuân theo chuẩn quốc tế nên có khả năng thu thập và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống trong nước và thế giới.
-Khả năng quản lý, thu thập dữ liệu một cách tự động
-Hỗ trợ thu thập dữ liệu theo hình thức chia sẻ CSDL với các loại CSDL phổ biến: MySQL; MS SQL Server; Oracle; …
-Hệ thống thiết kế với tính sẵn sàng cao, các thành phần hệ thống tách biệt nên dễ dàng mở rộng để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai
-Sử dụng WSO2 API Management như một proxy để giao tiếp với các hệ thống bên ngoài nên đảm bảo tính bảo mật cao. WSO2 hỗ trợ nhiều loại giao thức bảo mật hiện đại
-Hệ thống áp dụng các công cụ index dữ liệu như Apache Solr; Elasticsearch nên đảm bảo hiệu suất tìm kiếm tối ưu khi dữ liệu lớn
-Sử dụng nền tảng Portal nên hệ thống rất mềm dẻo trong việc tùy biến hệ thống cũng như tùy biến nội dung
 

Giá tham khảo: Liên hệ