Quản lý dự án đầu tư công

Phần mềm quản lý công tác đầu tư, xây dựng là một giải pháp chuyển đổi số giúp quá trình quản lý công tác đầu tư, xây dựng được thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Các tính năng chính:

– Quản lý kế hoạch đầu tư: lập kế hoạch phê duyệt kế hoạch… 

-Quản lý đầu tư: Quản lý dự án, quản lý thầu, quản lý hợp đồng, quản lý tiến độ giải ngân

– Quản lý đất đai: quản lý khu đất, tình hình sử dụng đất

– Quản lý thiết bị

– Các hệ thống báo cáo động: chỉ tiêu, biễu mẫu, nội dung…

Đối tượng sử dụng

-Cán bộ phụ trách đơn vị: Thực hiện quản lý dữ liệu ( dự án, đất đai, thiết bị) lên hệ thống, thực hiện báo cáo số liệu theo mẫu của đơn vị cấp trên
-Cán bộ phụ trách kế hoạch: Thực hiện quản lý dữ liệu( dự án, thông báo), tạo biểu mẫu báo cáo, yêu cầu báo cáo, kiểm tra nội dung báo cáo.
-Cán bộ phụ trách ban: Thực hiện quản lý dữ liệu( dự án, thông báo), tạo biểu mẫu báo cáo thực hiện đầu tư, yêu cầu báo cáo, kiểm tra nội dung báo cáo.
-Lãnh đạo ban: Theo dõi thông tin dự án, gói thầu, đất đai, thiết bị, các báo cáo tổng hợp từ đơn vị.
-Quản trị hệ thống: thực hiện quản trị toàn bộ hệ thống quản lý đầu tư xây dựng
 
Ưu điểm:
-Đáp ứng tổng thể quá trình quản lý đầu tư xây dựng
-Form báo cáo thân thiện với giao diện và các tính năng giống như làm việc với excel
-Cho phép định nghĩa mẫu biểu nhập liệu và mẫu biểu tổng hợp là 2 mẫu biểu khác nhau
-Biểu đồ so sách về số liệu (theo thời gian, dự án) được cấu hình động theo nhu cầu của người dùng (widgets)
 

Giá tham khảo: Liên hệ